Obchodní podmínky

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE

Bc. Sára Hlaváčová
Sídlo: K Šíbrovce 279, Bašť 250 85
Podniká jakožto fyzická osoba
IČO: 09220381

2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Pravidelná výchova, vzdělávací a zájmové činností (zájmové kroužky, kurzy, kluby a oddíly). Táborová činnost a další činnost spojená s pobytem jak v místech, kde organizace vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, tak i mimo tato místa.
Využití otevřené nabídky spontánních činností.
Péče o nadané děti, žáky a studenty prostřednictvím vzdělávacích programů, kurzů a exkurzí.
Organizování soutěží a přehlídek dětí a žáků, a to ve spolupráci se školami a dalšími institucemi.
Představení v rámci Divadla Pak.
Organizace oslav.

3. PŘIJETÍ

K účasti na zájmovém vzdělání se lze přihlásit: vyplněním online přihlášky na www.telovpohybu.cz vyplněním tištěné přihlášky (jen na vybraných školách) obdržené od lektora na kroužku, popřípadě stažené z webové stránky www.telovpohybu.cz.

Dodatečné přihlášení:
Dítě lze dodatečně přihlásit: vyplněním on-line přihlášky na www.telovpohybu.cz, pokud je na kroužku ještě místo.

Přihláška je platná vždy na daný školní rok. Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v zájmovém vzdělávání pokračovat, je nutné nás neprodleně kontaktovat e-mailem na telovpohybu@seznam.cz, nebo na email sarus.hlavacova@gmail.com či telefonicky na čísle 608 265 890.

4. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POSKYTOVATELE

Poskytovatel může v případě konkrétní aktivity stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu nezahájit či zrušit, a to nejpozději po třetí lekci. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení aktivity.

Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje klienta.
V případě, že vedoucí aktivity nebude moci v jejím průběhu dále aktivitu vést a nelze za něj zajistit plnohodnotnou náhradu, může poskytovatel zrušit aktivitu. V těchto případech bude klientovi vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivity zbývají.

5. PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ ZE STRANY ORGANIZÁTORA/POŘADATELE

Lektor si vyhrazuje právo vyhodit dítě z kurzu, pokud nebude projeven zájem, nebude spolupracovat, nebude samostatně schopen pracovat, nebude se aktivně zapojovat, bude záměrně rušit ostatní děti při lekci. Lektor rodiče zavčas upozorní na tuto skutečnost. V tomto případě nevzniká nárok na vrácení částky za neodchozené hodiny. Je možné místo nahradit jiným zájemcem, v tomto případě po předchozí domluvě bude rodičům přiměřená částka vrácena.

Pokud uběhlo 5 a více lekcí, nemá uhrazenou úplatu, ale nebude dále zájmový kroužek navštěvovat, bude výše úplaty požadována v plné výši.
V případě absence účastníka zájmového vzdělávání na lekci (na méně jak 5 po sobě jdoucích lekcích), není poskytnuta žádná finanční kompenzace.

V případě přerušení nebo ukončení docházky účastníka do zájmového vzdělávání, nevzniká nárok na vrácení úplaty. Úplatu lze v těchto případech převést do dalšího platebního období nebo na jiný typ zájmové činnosti v naší organizaci Tělo v pohybu.

Poruší-li dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, neposlechne-li pokyny lektora, ohrozí jednáním své zdraví nebo zdraví jiného účastníka. Pořadatel oznámí rodiči tuto skutečnost a vyhrazuje si pořadatel právo zrušit jeho účast bez nároku na vrácení peněz.

Dále také v případě poskytnutí nesprávných či nepravdivých údajů rodičem, či pokud dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na kroužku. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit jeho účast bez nároku na vrácení peněz.

6. CENA

Cena je pohyblivá dle Vámi zvoleného kurzu, který jste si vybrali, viz. lekce.

Kurzovné prosím uhraďte BP na účet:
132 497 4033 / 0800 –  RADKA BROŽÍKOVÁ, tel. 777 159 499
269 394 8003 / 0800 – SÁRA HLAVÁČOVÁ, tel. 608 265 890
do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, název kroužku a místo.

Celkovou částku kurzovného naleznete v emailu či na našich webových stránkách www.telovpohybu.cz

7. VYŠŠÍ MOC

V případě výskytu infekce covid-19, nebo i jiného infekčního onemocnění s epidemickým výskytem, budou plněna protiepidemická opatření uložená místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí/Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. V případě výskytu infekce covid-19 bude akce ukončena. V tomto případě nemá klient nárok na vrácení zaplacené ceny za aktivitu. K výskytu vyšší moci se řadí i války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu či živelné katastrofy apod. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

8. POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKŮ

Rodiče berou na vědomí možné riziko vzniku úrazu při tanečních a sportovních kurzech. Z těchto důvodů doporučuje poskytovatel úrazové pojištění přihlášených dětí.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované poskytovatelem podle těchto podmínek.
Klient se před podáním písemné přihlášky seznámil s těmito VOP, všechny jejich ustanovení považuje za srozumitelné, byly mu dostatečně vysvětleny a neodchylují se závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. Strany tímto výslovně vylučují využití § 1799 a/nebo §1800 občanského zákoníku. Poskytovatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Tato změna bude klientovi oznámena prostřednictvím webových stránek poskytovatele. Klient je oprávněn změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od počátku platnosti změny obchodními podmínkami s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne zveřejnění na webových stránkách poskytovatele. Případné spory mezi prodávajícím a zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou.

10. FOTOGRAFIE A VIDEA

Odesláním/podpisem přihlášky/formuláře rodič dává souhlas k použití fotografií a videa sebe či svého dítěte pořízených v rámci kroužků/lekcí/táborů/oslav/divadel pro prezentaci organizátora/pořadatele.

11. Doplnění obchodních podmínek k táborům:

Jako součást přihlášky na tábor je nutné vyplnit list účastníka a fotokopie průkazky zdravotní pojišťovny. Vkládáte do souborů na našich webových stránkách www.telovpohybu.cz.

Vyplnění formuláře/ přihlášky a následná záloha ve výši 1.000,- Kč slouží jako rezervace místa zájemci. Případné změny, nařízení, omezení, doporučení atd. Vlády ČR či dalších státních institucí … budeme Vás zavčasu informovat a zašleme doplňující dodatek k přihlášce.

Pokud bude na poukaz přispívat Váš zaměstnavatel či potřebujete vystavit daňový doklad, je třeba napsat do přihlášky nebo následně zaslat emailem fakturační údaje firmy (název, sídlo, IČO, fakturovanou částku).

Zálohu ve výši 1000,- Kč zašlete do 14ti dnů od zaslání přihlášky, doplatek nejpozději měsíc před nástupem.
Číslo účtu:    269 394 8003/0800
Do kolonky „příjemce“ prosím uveďte: jméno táborníka, termín tábora, místo konání.

Storno podmínky:
Záloha je nevratná.
Zrušení účasti 13 – 6 dní před nástupem propadá 70% z celkové ceny.
Zrušení účastí 5 dní před nástupem či nenastoupení propadá celá částka (při získání vhodného náhradníka rodičem, do dne stornování pobytu, se rodiči vrací plná cena tábora).

Pokud budeme mít v seznamu děti náhradníky, nebo vy seženete za sebe náhradníky, určitě nabídneme Vaše místo a Vám peníze vrátíme zpět v plné výši. 

Podmínky pro zrušení pobytu ze strany pořadatele:
Poruší-li na táboře dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, nebude-li se řídit táborovým řádem, režimem dne, neposlechne-li pokyny vedoucího, ohrozí jednáním své zdraví nebo zdraví jiného účastníka. Táborový vedoucí nebo pořadatel oznámí rodiči tuto skutečnost a vyhrazuje si pořadatel právo zrušit jeho účast na táboře bez nároku na vrácení peněz.

Poslední aktualizace dne 19. 8. 2022